000311

قطع دسترسی ایران به یکی از آخرین کانال‌های رسمی مبادله ارزی با اتحادیه اروپا

روزنامه اعتماد نوشت؛:
دسترسي ايران به سیستم پرداخت تارگت2 به عنوان کانال رسمي مبادله ارزي با اتحاديه اروپا قطع شده است.

  •  سيستم پرداخت تارگت 2 یک نهاد پولی متشكل از بانك مركزي اروپا و بانك‌های مركزی كشورهای عضو اتحاديه اروپاست كه امكان انتقال وجه را به ‌صورت آني و فراتر از مرزهاي جغرافيايی آنها ميدهد.
  •  با این اتفاق جدید امكان انتقال فناوري روز اروپا به ايران بسيار سخت خواهد شد و كلان شركت‌هاي اروپايي را به سمتي هدايت خواهد كرد تا از اين به بعد، ايران را از معادلات خود حذف كنند.
  •  مهرداد عمادی، تحلیلگر بازارهای مالی: با بسته شدن تارگت-2 سازوكار ECM (مكانيسم هماهنگي اجرايي) كه اوفك آن را پيشنهاد كرد و اكنون تصويب و راه‌اندازي نيز شده است چند اقدام اساسي عليه ايران انجام خواهد داد كه عبارت است از رصد دقيق فعاليت‌هاي تحريم‌گريز ايران و اينكه چه شركت‌ها و نهادهايي ممكن است تحريم‌هاي ايران را دور بزنند.

منو